Home

งานปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ
(Negative Pressure Room)
โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อ Covid-๑๙
แบบห้องแยกติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ
(ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

งานปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ
(Negative Pressure Room)
โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานระบบระบายอากาศแบบ Cohort Ward
โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

งานปรับปรุงระบบ CENTRAL PIPELINE SUCTION ออกซิเจน อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙  แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ
โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

งานปรับปรุง-ต่อเติมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

งานปรับปรุง-ต่อเติมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ห้องพิเศษ
โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

งานปรับปรุง-ต่อเติมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ By Pass โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

งานปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดูดและกรองอากาศ
(NEGATIVE PRESSURE) โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส

6 สิงหาคม 2564 ปฏิบัติงาน : ซ่อมบำรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

28-31 กรกฎาคม 2564
ปฏิบัติงาน : งานก่อสร้างห้องแรงดันลบ (Negative Room)
ณ โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

ทีมงานบริการติดตั้ง – ปรับปรุง – ต่อเติม - ซ่อมบำรุง ฯลฯ

ทีมงานบริการติดตั้ง – ปรับปรุง – ต่อเติม – ซ่อมบำรุง ฯลฯ

>>> บริการด้านผลิตภัณฑ์

>>> บริการด้านเทคนิค

>>>บริการด้านข้อมูล