About

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาวางระบบในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม
ทำงานเกี่ยวกับ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
ซ่อมปรับปรุงและบำรุงรักษา ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร งานระบบต่างๆ ในโรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม
งานระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย
งานปรับปรุงและติดตั้งระบบก๊าซ LPG   

งานระบบ MEDICAL

งานระบบ INDUSTRIAL