Home

งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส

6 สิงหาคม 2564 ปฏิบัติงาน : ซ่อมบำรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

28-31 กรกฎาคม 2564
ปฏิบัติงาน : งานก่อสร้างห้องแรงดันลบ (Negative Room)
ณ โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

ทีมงานบริการติดตั้ง – ปรับปรุง – ต่อเติม - ซ่อมบำรุง ฯลฯ

ทีมงานบริการติดตั้ง – ปรับปรุง – ต่อเติม – ซ่อมบำรุง ฯลฯ

>>> บริการด้านผลิตภัณฑ์

>>> บริการด้านเทคนิค

>>>บริการด้านข้อมูล