งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายใน ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส