งานปรับปรุงต่อเติมห้องคัดกรองพร้อมระบบปรับอากาศ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส