งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า พร้อมฝ้าเพดาน (ตามมาตรฐาน Dentistry Design) ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา