งานปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม (ตามมาตรฐาน DENTISTRY DESIGN) โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล