งานปรับปรุง-ต่อเติมระบบระบายอากาศ ภายในห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส